Kjøpsvilkår

Fleet Complete er en global leverandør av telematikkløsninger og har sitt hovedkontor i Toronto, Canada. Fleet Complete Norge AS er en del av Fleet Complete-gruppen og har per dags dato kontor ved Torp i Sandefjord.

Nedenstående betingelser gjelder alle typer salg enten salget er inngått direkte mellom Kunden (heretter «Kunden») og en av Fleet Complete Norge AS(Heretter «Fleet Complete») sine selgere eller gjennom Fleet Complete sine websider, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelsene er gjeldende såfremt intet annet er skriftlig avtalt mellom Kunden og Fleet Complete.

Inngåelse av abonnementsavtale

 1. Ved aksept av Fleet Complete salgs- og leveringsbetingelser inngår Kunden en abonnementsavtale og godtar derved abonnementsvilkårene.
 2. Fleet Complete forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering av kunden før avtalen inngås.
 3. Endring av priser og andre vilkår kan skje med 2 måneders varsel. Dersom Fleet Complete ikke lenger tilbyr den aktuelle tjenesten kan Fleet Complete si opp abonnementsavtalen eller deler av denne med 2 måneders varsel.

Priser, avgifter & betalingsbetingelser

 1. For å kunne benytte tjenestene fra Fleet Complete skal Kunden betale i henhold til den til enhver tid gjeldende prislisten for Fleet Complete tjenester, samt eventuelt avtalte avgifter.
 2. Abonnementsprisen avhenger av den valgte løsningen, men felles for alle Fleet Complete abonnementer gjelder at abonnementsavgiften faktureres forskuddsvis én gang årlig. Faktureringen skjer automatisk med mindre Kunden har kansellert abonnementet i tide.
 3. For privatkunder er abonnementsavtalen ikke mulig å si opp de første seks (6) måneder fra den dato avtalen ble inngått.
 4. For bedriftskunder er abonnementsavtalen ikke mulig å si opp de første tolv (12) måneder fra den dato avtalen ble inngått med mindre annet er skriftlig avtalt.
 5. Faktureringen skjer automatisk dersom ikke abonnementet er sagt opp i tide (se avsnittet «Oppsigelse av abonnementsavtale»). Ved oppsigelse refunderes ikke for eventuell resterende abonnementstid. Softwaren vil fortsatt kunne benyttes frem til abonnementsperiodens utløp. Deretter vil abonnementet automatisk avsluttes.
 6. Til hver GPS-enhet medfølger en produktkode. Det er mulig å benytte flere GPS-enheter på samme datamaskin, men hver produktkode er knyttet til et abonnement og kundens kostnad beregnes per GPS-enhet og ikke per datamaskin eller data-messige installering.
 7. Reklamasjon angående fakturabeløp skal fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp.
 8. Ved forsinket betaling har Fleet Complete rett til å kreve morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m., samt erstatning til dekning av utgifter i forbindelse med inkassosaker i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter. Ved utsendelse av purring tilkommer gebyr.

Betaling

 1. Alt salg til privatkunder skjer mot forskuddsfaktura med mindre annet er avtalt. Ved betaling mot forskuddsfaktura sendes en mail med et referansenummer for betaling i nettbank. Varen sendes når betalingen er registrert.
 2. Alt salg til forretningskunder skjer mot betaling med bankkort eller mot faktura. Ved betaling via faktura vedlegges en kopi av fakturaen i selve forsendelsen. Samtidig sendes en elektronisk faktura til den email-adresse som er registrert.
 3. Ved betaling via faktura tilkommer et ekspedisjonsgebyr på 125 kroner. Dette er et engangsgebyr og tilkommer ikke ved den automatiske faktureringen senere.
 4. Betalingsfristen er fakturadato pluss 10 dager.
 5. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og vises med MVA (som p.t utgjør 25 prosent).
 6. Alle kredittkortopplysninger krypteres.
 7. Fleet Complete forbeholder seg retten til å annullere en handel dersom det er oppgitt feil priser på hjemmesiden, da disse er generert automatisk. Den bestillingsbekreftelsen som sendes ut er en kopi av innkjøpskurven og ikke Fleet Complete aksept for at handelen gjennomføres.
 8. Kunden vil motta en ordrebekreftelse via mail så snart handelen er godkjent.
 9. I tilfelle betaling mot faktura har Fleet Complete eiendomsretten på de tilsendte produkter inntil det tidspunkt fakturaen er registrert som betalt.

Levering & Leveringstid

 1. Kan levering ikke foretas på Kundens valgte adresse, og varen returneres som konsekvens av dette, blir varen stående for Kundens regning på Fleet Complete sitt lager.
 2. Alle lagervarer forventes levert 4-5 arbeidsdager etter bestilling dersom bestillingen er foretatt innen kl. 16.00 på en hverdag. Alle leveringstider er kun estimater. Kunden kan derfor ikke fremsette krav angående mislighold før 10 dager er gått fra bestilling av lagervarer.
 3. Ved større bestillinger eller bestilling av en ikke lagerført vare gis en leveringsdato. Fleet Complete er berettiget til å kunne forlenge slik dato med 10 dager uten at Kunden kan påberope seg mislighold. Ved overskridelse av den nye datoen er Kunden berettiget til å kansellere avtalen.

Roaming

 1. Fleet Complete kjørebok-produkter kan roame ved kjøring i utlandet. Dette koster ingenting ekstra.
 2. Fleet Complete GPS sporing og flåtestyring virker i hele Europa.

Support

 1. Har du kjøpt et Fleet Complete-produkt og du opplever problemer med dette, sender du en e-post til Fleet Complete support på support_no@fleetcomplete.eu I mailen opplyses om navn og telefonnummer, samt beskrivelse av problemet. Support-kontoret kommer da tilbake med svar raskest mulig.
 2. Ved å sende en mail til Support mottar du en mail i retur med et saksnummer (kalles gjerne en Ticket). Saksnummeret skal benyttes ved telefonisk henvendelse.

Mangler & Reklamasjon

 1. Ved levering skal Kunden straks foreta en grundig undersøkelse av det kjøpte produkt for eventuelle mangler og skader. Dersom Kunden ønsker å reklamere skal Kunden gi Fleet Complete beskjed om dette innen rimelig tid.
 2. Lider salgsgjenstanden av en mangel eller defekt kan Kunden rekvirere et nytt og tilsvarende produkt mot retur av det defekte produkt. Alternativt kan Kunden annullere handelen og få pengene tilbake mot retur av det kjøpte produkt.
 3. Kunden har rett på å angre seg de første 14 dager etter kjøpet dersom produktet ikke lever opp til Kundens forventninger. Varen skal i så fall returneres i emballasjen. Både varen og emballasjen skal være uten skader.
 4. Kunden må forvente at hardwaren slites ved bruk. Slitasjen som skjer på mikrochips som logger GPS-koordinatene vil avhenge av kjøremønsteret. Fleet Complete dekker ikke reklamasjon ved normal slitasje på hardwaren.  
 5. Fleet Complete er ikke ansvarlig for direkte tap grunnet mangler ved tjenesten som skyldes forhold utenfor Fleet Complete kontroll og som Fleet Complete ikke med rimelighet kunne unngå eller forutse følgene av. Fleet Complete vil bl.a. ikke være ansvarlig for at man faller ut av GSM-nettet eller for at man opplever strømavbrudd.
 6. Fleet Complete er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Fleet Complete side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter påført Kunden som følge av slik uaktsomhet.

Varer som har feil

 1. Kunden har rett til å returnere et produkt som har feil. Fleet Complete dekker Kundens returkostnader i forbindelse med dette.
 2. Varer skal sendes tilbake til Fleet Complete i den opprinnelige emballasjen.
 3. Dersom den beskrevne defekt ikke kan påvises vil Kunden bli kontaktet av en av Fleet Complete teknikere for ytterligere feilbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres, forbeholder Fleet Complete seg retten til å fakturere NOK 240,- eks. MVA per vare for håndtering & returforsendelse.
 4. Fleet Complete dekker ikke skader oppstått ved feilaktig bruk av varen.

Returrett

 1. Som privatkunde er Kunden beskyttet av Kjøpslovens regler for postordresalg og har 14 dages returrett fra mottaksdagen.
 2. Har Kunden angret kjøpet og ønsker pengene i retur, skal Kunden sende produktet tilbake. Kunden bes være oppmerksom på at den originale emballasjen representerer en verdi og Kunden skal derfor returnere produktet i den originale emballasjen. Hverken emballasjen eller produktet kan ha skader. Manglende originalemballasje kan i verste fall bety at Kunden ikke vil kunne angre kjøpet.
 3. Returretten igangsettes ved at man avviser pakken ved mottagelsen eller ved å returnere den til Fleet Complete avdeling i Norge.
 4. Intet må skrives eller klebes direkte på den originale emballasjen. Varen skal sendes tilbake uten omkostninger for Fleet Complete.

Angreretten – Business to Business

 1. Bedriftskunder har ingen angrerett med mindre annet er skriftlig avtalt.

Reklamasjonsrett

 1. Kunden er dekket av 2 års reklamasjonsrett, jamfør Kjøpslovens gjeldende regler.
 2. For bedriftskunder forlenges reklamasjonsretten ikke ved bytte eller reparasjon, men er gjeldende fra den opprinnelige kjøpsdato slik den fremkommer på faktura.

Oppsigelse av abonnementsavtale

 1. For privatkunder er abonnementsavtalen ikke oppsigelig i seks (6) måneder fra avtalens inngåelse. Deretter kan Kunden fritt si opp sitt abonnement med 30 dages varsel.
 2. For bedriftskunder er abonnementsavtalen ikke oppsigelig i tolv (12) måneder fra avtalens inngåelse med mindre annet er avtalt. Kunden kan etter utløp av perioden der oppsigelse ikke er mulig, fritt si opp avtalen, men dette skal skje minst 3 måneder innen dato for abonnementsfornyelse. Oppsigelse av abonnementet mindre enn 3 måneder innen abonnementsfornyelsesdatoen medfører at kunden automatisk tegner seg for ett års videre abonnement og blir fakturert for dette.
 3. Dersom en bedriftskunde endrer abonnementstype vil dette utløse en ny bindingsperiode på 12 måneder også selv om abonnementet endres innenfor de første 12 måneder. Dersom det er avtalt en avtaleperiode for bedriftskunden som går ut over 12 måneder, og kunden ønsker å si opp avtalen innen utløpet av avtaleperioden, har Fleet Complete krav på kompensasjon. Kompensasjonen utgjør enhver rabatt, tilskudd m.v., som bedriftskunden har fått med henvisning til at kunden har akseptert en avtaleperiode ut over 12 måneder.
 4. Oppsigelse av abonnementsavtalen skal skje skriftlig ved at man skriftlig kontakter Fleet Complete med informasjon om produktkoden, navn, adresse og telefonnummer. Produktkoden kan finnes i Fleet Complete-programmet eller ved at man logger på Kundens profil på Fleet Complete sin webside.
 5. Fleet Complete stenger Kundens oppkobling samme dag som fakturaperioden utløper.
 6. I tilfelle salg eller overdragelse av abonnementet eller salg av kjøretøyet som har Fleet Complete-produkter montert, har kunden plikt til omgående å informere Fleet Complete om endringen i ansvarsforholdet.
 7. Fleet Complete kan oppheve abonnementet med omgående virkning dersom Kunden misligholder abonnementsavtalen i vesentlig grad eller utnytter tjenestene på en slik måte at det oppstår problemer for andre abonnenter eller for Fleet Complete
 8. Ønskes et tidligere oppsagt abonnement gjenåpnet, tilkommer et gebyr på 200 kroner.
 9. Ved oppsigelse av abonnement på produkter inneholdende SIM-kort til datatrafikk stenges SIM-kortene umiddelbart. Ønskes produktet aktivert på nytt etter dette skal SIM-kortet skiftes ut. Dersom GPS-enheten er montert skjult i bilen bør Kunden forvente et administrasjonsgebyr på 200 kroner pluss monteringskostnad. Dette fordi Fleet Complete da må sende en montør til Kunden for å skifte kortet i den skjulte GPS-boksen. Dersom GPS-enheten IKKE er montert skjult i bilen når Kunden selv har foretatt monteringen, sendes et nyt SIM-kort samt veiledning for utskiftingen til kunden. For dette må Kunden påregne et gebyr på 200 kroner.

Ansvarsbegrensning

 1. Fleet Complete fraskriver seg ethvert ansvar for tapte data. Dette gjelder også ved innlevering av produkter til reparasjon eller lignende.
 2. Det forventes at Kunden selv tar backup av data ved bruk av Fleet Complete -produktene.
 3. Fleet Complete kan IKKE holdes ansvarlig for eventuelt avslag fra et forsikringsselskap angående forsikringsgodkjennelse av kjøretøyet. Det er derfor opp til kunden selv å sikre seg at Fleet Complete -produktet som standard lever opp til de for kundens forsikringsselskaps gjeldende krav til sporing og gjenfinning.
 4. Fleet Complete er ikke ansvarlig for et eventuelt tyveri av et kjøretøy som har fått montert en GPS-enhet. En GPS-enhet gir en mulighet for å kunne spore et kjøretøy. Det er ikke en garanti mot tyveri eller et krav fra et forsikringsselskap før de vil utstede en forsikring på bilen.
 5. Ved kjøp av tracking-produkter er Kunden kjent med og aksepterer at Fleet Complete utveksler følgende informasjon med tredjepart:
  • Vaktselskap / alarmsentral. Dette gjelder kun for de abonnementer der det er avtalt oppkobling mot alarmsentral.
  • Kundens forsikringsselskap. Dette gjelder kun for de abonnementer der det er et forsikringskrav at kjøretøyet skal kunne spores.

De opplysninger som oppgis er bl.a. kundenavn, kontaktinformasjon, enhetens serie-/trackingnummer, produkttype og alarmtidspunkt.

 1. Kunden er også gjort kjent med at Fleet Complete utfører regelmessig funksjonskontroll av systemet og i den forbindelse innhenter status / posisjon om GSM-basert utstyr. Fleet Complete videreformidler ikke denne informasjon til tredjepart.

Immaterielle rettigheder

 1. Alle rettigheter til softwaren tilfaller Fleet Complete. Herunder GPS-rådata.
 2. Kunden skal ikke distribuere den kjøpte software til andre uten en skriftlig avtale med Fleet Complete.
 3. Kunden kan kun anvende softwaren med det antall lisensnøkler som er kjøpt og må ikke overdra lisensen til andre brukere uten forutgående skriftlig avtale med Fleet Complete
 4. Ved brudd på lisensavtalen forbeholder Fleet Complete seg retten til å stenge produktnøkkelen.

Produktendringer

 1. Fleet Complete forbeholder seg retten til å foreta endringer i softwaren. Disse endringene vil være tilgjengelige for Kunden via oppdateringer.
 2. Kunden kan fritt oppdatere til nyere build-nummer innenfor samme hoved-versjonsnummer (eks. Versjon 1.1.1 oppdateres til versjon 1.1.2)
 3. Oppdatering til nytt versjonsnummer vil bli fakturert med mindre annet fremgår av kontrakten.

Persondatapolitikk

 1. Websiden og innkjøpskurven er bygget opp omkring bruken av cookies. Cookies kan alltid slettes igjen når det ønskes. Sletting av cookies avhenger av den browser du bruker. I Internet Explorer slettes cookies under meny: «funksjoner» -> «Internettinnstillinger» -> «slett cookies».
 2. Fleet Complete samler inn følgende opplysninger for å kunne oppnå levering av produkter og verifisering av Kunden: E-mail, for- og etternavn, adresse, postnummer, by og telefonnummer.
 3. Personopplysningene og kredittkortinformasjon overføres kryptert. Fleet Complete oppbevarer ingen kredittkortinformasjon.
 4. De registrerte kundeopplysninger (E-mail, for- og etternavn, adresse, postnummer, by og telefonnummer) oppbevares i 5 år for å leve opp til regnskapslovens regler.
 5. Opplysningene videregis/selges ikke til tredjepart, men brukes utelukkende internt til styring av kundens abonnement samt support og service.
 6. Som registrert har kunden alltid mulighet for innsikt og kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i persondataloven.
 7. Alle oppbevarte data overholder datatilsynets regler på området.
 8. Fleet Complete forbeholder seg retten til å benytte traffic probe data i statistiske sammenhenger.

Lovvalg og værneting

Alle uoverensstemmelser mellom Kunden og Fleet Complete i forbindelse med ovennevnte betingelser eller angående produktet skal avgjøres ved Sandefjord Tingrett og i henhold til gjeldende norsk rett.

Kontakt oss i dag!

Sammen finner vi den rette løsningen for deg og bedriften din.